Spadek cenyNajniższa cena w roku

Regulamin

1. Definicje

1.1 Sprzedawca: www.elektryczneautka.pl jest stroną obsługiwaną przez firmę Beneo, s.r.o (My). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Słowacji pod numerem firmy: 45 414 742. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Hlavna 292, 925 92 Topoľnica, Słowacja. Nasz numer VAT to SK2022976219.

 

1.2 Kupujący: osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, z którą Sprzedawca zawiera umowę.

 

1.3 Zamówienie: zamówienie złożone przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną poniżej dla jednego lub większej ilości produktów.

 

1.4 Produkt: produkt, który Sprzedawca oferuje do sprzedaży na stronie internetowej.

 

1.5 Cena zakupu: cena podana na stronie internetowej produktu, z wliczonym podatkiem VAT i kosztami wysyłki.

 

1.6 Umowa: zamówienie, które Sprzedawca zaakceptował.

 

1.7 Strona internetowa: www.elektryczneautka.com.

 

1.8 Ogólne Warunki, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.elektryczneautka.com. regulują wszystkie oferty, zamówienia, umowy i inne stosunki prawne między Kupującym a Sprzedającym związane z korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym zakupu i sprzedaży produktu na lub za pośrednictwem strony internetowej.

 

2. Treść umowy

 

2.1 Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wyłącznie w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia (Oferty) od Kupującego, które zostało złożone na lub za pośrednictwem Strony internetowej w następujący sposób:

 • Kupujący wybrał Produkt w pożądanym stylu i kolorze, a następnie dodał Produkt do koszyka.
 • Kupujący wykonał później następujące kroki:

            Krok 1: Kupujący wypełnił swoje dane adresowe (jeśli adres dostawy nie jest taki                 sam jak adres rozliczeniowy, to adres rozliczeniowy jest wtedy wymagany).

            Krok 2: Kupujący sprawdził ponownie wybrane zamówienie.

            Krok 3: Kupujący wybrał metodę płatności i opłacił zamówienie.

 • Zamówienie zostało zatwierdzone i złożone poprawnie.
 • Kupujący otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia w formie elektronicznej (za pośrednictwem strony internetowej).

 

Jeśli Zamówienie zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej, najszybciej jak to możliwe po złożeniu Zamówienia.

 

2.2 Sprzedający jest uprawniony do odrzucenia Zamówienia złożonego przez Kupującego w następujących przypadkach:

 

 • Jeśli informacje, które wypełnił Kupujący są nieprawidłowe, niekompletne lub jeśli Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych danych.

 

 • Jeśli płatność Kupującego nie zostanie otrzymana przez Sprzedającego w uzgodnionym terminie.

 

 • Jeśli Kupujący nie spełnił swoich wcześniejszych zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego w przeszłości.

 

 • Jeśli Kupujący w przeszłości nie zaakceptował i/lub nie odebrał Zamówień złożonych u Sprzedającego.

 

 • Jeśli istnieje oczywisty błąd lub błąd w opisie strony, na przykład w cenach wskazanych na stronie internetowej.

 

 • Jeśli żądany adres dostawy nie znajduje się w krajach, do których wysyłamy zamówienia.

 

Sprzedawca powiadomi Kupującego tak szybko, jak to możliwe, jeśli Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

2.3 Sprzedający zachowa Umowę z Kupującym w swojej dokumentacji na pewien okres (co najmniej siedem lat).

 

Jeśli Kupujący ma własne konto na Stronie internetowej, będzie mógł zapoznać się z Umową, logując się na to konto. Kupujący może również zażądać kopii Umowy od Sprzedawcy - tak długo, jak Sprzedający ma ją w aktach - kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych, które można uzyskać, klikając przycisk „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej.

 

2.4 Umowa, w tym Polityka prywatności i Warunki korzystania z witryny umieszczone na Stronie internetowej i niniejszym Regulaminie, stanowią całość umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w odniesieniu do warunków korzystania ze Strony internetowej oraz zamawiania i wykonywania Zamówienia.

 

3. Metoda dostawy i daty dostawy

3.1 Wysyłka zostanie dokonana przy pomocy przewoźnika wyznaczonego przez Sprzedającego.

 

3.2 Po zawarciu Umowy Sprzedający prześle Produkty tak szybko, jak to możliwe, w czasie nie dłuższym czasie niż czternaście (14) dni, na adres wskazany przez Kupującego, pod warunkiem, że Sprzedający otrzymał pełną Cenę Zakupu. Chyba że obie strony uzgodniły dłuższy okres dostawy.

 

3.3 Sprzedający dokona dostawy zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami z Kupującym. Jednakże Kupujący przyjmuje do wiadomości, że daty dostawy są oparte na okolicznościach, o których Sprzedający jest świadomy w momencie zawarcia Umowy i są one zależne od pracy lub usług świadczonych przez strony trzecie i zależne od informacji, które strony trzecie przekazują Sprzedawcy.

 

3.4 Kupujący otrzyma powiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy w przypadku opóźnienia dostawy lub w przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w całości lub w jego części. W tym przypadku Kupujący będzie uprawniony do bezpłatnego rozwiązania Umowy do momentu wysłania Zamówienia przez Sprzedającego.

 

3.5 Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą Produktów zostaje przeniesione na Kupującego od momentu wysłania Produktów Kupującemu przez Sprzedającego.

 

3.6 Państwa możliwej wysyłki produktów, koszty wysyłki i czas trwania transportu:

 

 • Francja: 13 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Niemcy: 9 EUR, czas trwania: 3-4 dni robocze,
 • Włochy: 12 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Austria: 8 EUR, czas trwania: 2-3 dni robocze,
 • Belgia: 15 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Luksemburg: 15 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Dania: 15 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Portugalia: 18 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych,
 • Rumunia: 18 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Polska: 12 EUR, czas trwania: 2-3 dni robocze,
 • Holandia: 15 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Węgry: 10 EUR, czas trwania: 2 dni robocze,
 • Czechy: 10 EUR, czas trwania: 1-2 dni robocze,
 • Słowacja: 7 EUR, czas trwania: 1 dzień roboczy,
 • Szwecja: 15 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych,
 • Wielka Brytania: 15 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Hiszpania: 16 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Irlandia: 15 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych,
 • Chorwacja: 18 EUR, czas trwania: 3-4 dni robocze,
 • Finlandia: 20 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych,
 • Wyspa Man: 25 EUR, czas trwania: 4-5 dni roboczych,
 • Łotwa: 18 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych,
 • Bułgaria: 18 EUR, czas trwania: 5-6 dni roboczych.

 

4. Cennik i płatności

4.1 Ceny podane na stronie internetowej są denominowane w lokalnej walucie lub w euro, zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania przez Kupującego Zamówienia. Całkowita należna cena zakupu zostanie wskazana po złożeniu zamówienia i po potwierdzeniu umowy.

 

4.2 O ile nie określono inaczej, ceny produktów nie zawierają włączonych kosztów dostawy, które zostaną dodane do całkowitej kwoty należnej za wspomniany produkt. Ceny zawierają podatek VAT w aktualnej stawce SK 20% i wszystkie inne podatki związane ze sprzedażą. Jeśli Kupujący ma ważny numer VAT UE i przekaże go w Umowie, kupuję wtedy produkt bez podatku VAT i obniża cenę zakupu o 20% VAT.

 

4.3 Sprzedawca jest uprawniony do korygowania cen wskazanych na Stronie internetowej bez konieczności powiadamiania. Ceny wskazane w momencie składania Zamówienia są uważane za ceny stanowiące część Umowy.

 

4.4 Płatności mogą być dokonywane przy użyciu metod wskazanych na stronie internetowej.

 

4.5 Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich błędach w dowolnych danych płatności, które Kupujący przekazał Sprzedawcy.

 

5. Prawo do zwrotu

5.1 Kupujący jest uprawniony do zwrotu Produktu, który zostanie zwrócony przez Kupującego bezpłatnie, w terminie 14 dni po otrzymaniu Produktu, bez podania przyczyny, w sposób wskazany przez Sprzedawcę, pod warunkiem, że Produkt nie był używany, jest nieuszkodzony i (o ile to możliwe) jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Kupujący nie może wymienić Produktu na inny Produkt. Jeśli Kupujący chce kupić inny Produkt, będzie musiał złożyć nowe zamówienie na Stronie internetowej.

 

5.2 W przypadku, o którym mowa w poprzedniej podsekcji, Sprzedawca zwróci cenę zakupu tak szybko, jak to możliwe, ale w czasie nie dłuższym niż 14 dni po otrzymaniu zwróconego produktu. Jeśli nie wszystkie Produkty stanowiące część Umowy zostaną zwrócone, Sprzedający będzie uprawniony do potrącenia pierwotnych kosztów wysyłki z Ceny Zakupu do zwrotu, ponieważ ta sama kwota kosztów wysyłki będzie należna za Produkty, które nie zostały zwrócone.

 

5.3 Zasady anulowania zamówienia: Kupujący ma prawo zwrócić zamówienie przed wysyłką produktu przez Kupującego za pomocą wiadomości e-mail na [email protected], temat wiadomości: Anulowanie zamówienia telefonicznie: +48 221 530 135.

 

6. Siła wyższa

6.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnienia w dostawie lub niedostarczenia Produktu, które zostały spowodowane przez okoliczności utrudniające Sprzedającemu wywiązanie się z jego zobowiązań. Jednocześnie nie obciążają one odpowiedzialnością prawną Sprzedawcy. Sprzedawca nie może być obwiniany za wspomniane wcześniej szkody w przypadkach: (zgodnie z obowiązującym prawem, aktami prawnymi lub z ogólnie przyjętymi standardami), takich jak - ale nie tylko - wojna, zagrożenie wojną, wojna domowa, zamieszki, dzień żałoby narodowej ustanowiony przez rząd, strajki, problemy z transportem, ograniczenia handlowe, problemy z organami celnymi, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub bankructwo osób trzecich zaangażowanych przez Sprzedającego, niedostarczenie przez dostawców Sprzedającego towarów lub niedostarczenie przez dostawców Sprzedawcy towarów w odpowiednim czasie, przerwy w dostawach towarów dostarczanych przez osoby trzecie, w tym wody i energii elektrycznej oraz innych poważnych zakłóceń w prowadzeniu działalności handlowej Sprzedającego lub osób trzecich, z którymi się współpracuje.

 

6.2 Jeśli w wyniku sytuacji Siły wyższej Sprzedający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub nie uczyni tego w odpowiednim czasie, Sprzedający jest uprawniony do realizacji Umowy w rozsądnym terminie lub - jeżeli wywiązanie się w ramach ustalonego z Kupującym terminu nie jest możliwe - może dojść rozwiązania Umowy w całości lub w części, bez obowiązku zapłaty odszkodowania Kupującemu.

 

7. Reklamacje

 7.1 Dane kontaktowe Sprzedającego i osób trzecich, które Sprzedawca zaangażował w rozpatrywanie reklamacji, można znaleźć, klikając przycisk „Skontaktuj się z nami” na Stronie internetowej.

 

7.2 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Produktu po jego dostarczeniu oraz do powiadomienia Sprzedającego w krótkim terminie, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych wad lub innych skarg dotyczących wykonania Umowy. Takie skargi muszą być składane na piśmie i muszą być w pełni, i jasno uzasadnione.

 

7.3 Sprzedawca odpowie na wszelkie skargi, w czasie maksymalnie 24 godzin od ich otrzymania. Sprzedający powiadomi Kupującego w ciągu 24 godzin w przypadku, gdy można przewidzieć, że reklamacja będzie wymagać dłuższego terminu na rozpatrzenie niż 24 godzin, podając termin, w którym Kupujący może oczekiwać ostatecznej odpowiedzi.

 

7.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że: nie można uniknąć drobnych odchyleń, które są ogólnie uznawane za dopuszczalne w odniesieniu do jakości, rozmiaru, koloru, wykończenia itp. Produktów, które są one trudne do uniknięcia i nie stanowią uzasadnionego powodu do złożenia skargi. Wspomniane skargi oraz te dotyczące faktu, że niektóre artykuły zostały wycofane z asortymentu, nie są uzasadnione. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wynikz su takich odstępstw lub usunięcia Produktów ze Strony internetowej.

7.5 Kupujący będzie w pełni współpracował w przypadku, gdy Sprzedawca wycofa z użytku Produkt. Kupujący powiadomi Sprzedawcę niezwłocznie w przypadku, gdy Kupujący podejrzewa, że Produkt ma wadę fabryczną zagrażającą życiu i powinien podlegać wycofaniu.

8. Gwarancja i odpowiedzialność

8.1 Sprzedający jest prawnie zobowiązany do dostarczenia Produktu spełniającego warunki umowy z Kupującym.

 

8.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, dodatkowe lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju, które Kupujący ponosi w związku z Umową. W żadnym wypadku żadna bezpośrednia szkoda, za którą Sprzedający nie ponosi prawnej odpowiedzialności wobec Kupującego, nie przekracza Ceny Zakupu. Niniejsze postanowienie nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności Sprzedającego w przypadku obrażeń ciała lub śmierci.

 

8.3 Sprzedawca zapewnia 6-miesięczną gwarancję międzynarodową na każdy produkt sprzedawany na tej Stronie internetowej.

 

9. Obowiązujące prawo

9.1 W przypadku Strony Internetowej stosuje się prawo miejsca zamieszkania sprzedawcy (Słowacja).

 

10. Nieprawidłowe postanowienia

10.1 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie jest nieważne: pozostałe postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach pozostają ważne prawnie. Nieważne postanowienie będzie musiało być interpretowane po przekształceniu w ważne postanowienie mające takie samo znaczenie w każdym możliwym zakresie.

10.1 Zmiana informacji prawnej

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Najnowsza wersja Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej od razu po dokonaniu korekty. Kupujący musi zawsze zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem ze Strony Internetowej. Jeśli Kupujący nie będzie w stanie zapoznać się z Regulaminem za pośrednictwem Internetu, Sprzedający prześle Kupującemu kopię najnowszej wersji Regulaminu przez pocztę e-mail.

 

11. Polityka prywatności

11.1 Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, składa zamówienie, subskrybuje, zadaje pytanie, lub bierze udział w konkursie, lub ankiecie na naszej Stronie internetowej, wypełnia dane arkusza z imieniem i nazwiskiem, adresem, bankiem i/lub szczegółami płatności. Wykorzystujemy te dane do następujących celów:

 • dostarczania i fakturowania naszych usług,
 • utworzenia Kupującemu konta klienta,
 • wysyłania specjalnych ofert i/lub biuletynów pocztą elektroniczną,
 • przetworzenia zamówienia i poinformowaniu o postępie jego realizacji,
 • uzyskania informacji o jakości naszej organizacji, sprzedawanych produktach i skuteczności działań,
 • dostarczania informacji stronom trzecim, jeżeli jest to konieczne, aby mogły wykonywać swoją pracę na mocy jakichkolwiek zobowiązań prawnych - przewoźnik DPD lub Trans-o-Flex,
 • odpowiadania na wszelkie pytania ze strony Kupującego.

11.2 W celu usunięcia swoich danych osobowych z naszego systemu napisz do nas wiadomość na: [email protected]. W temacie wiadomości napisz: Usunięcie kontaktu.

12. Informacja o firmie

Beneo, s.r.o.

Hlavna 292

925 92 Topolnica

Słowacja

Numer rejestracyjny firmy: 45 414 742

Numer VAT: PL5263213658

Telefon: +48 221 530 135

BDO No. WEEE:  000006548

BDO No. Batt / Pack: 000399209

 

 

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.